OfficeNameContact us
Administrative Office

XIE Xuan

LIN Shunliang

020-85226108

oggy@jnu.edu.cn
Office of Party Affairs

WEN Xin

CAI Pingli

LI Liuyi
020-85226237
Office of Teaching Affairs

LI Wanjun

LI Sujuan

HUANG Haiyan

020-85221193

odnyjkb@jnu.edu.cn

Office of Academic AffairsWEN Qiuhua

020-85220514

ohqhr@jnu.edu.cn

Office of Students’ Affairs

WU Xiaohua

YANG Yuheng
020-85221121
Editorial Department of Journal of Southeast Asian Studies

WU Hongjuan

CHEN Ruohua

LI Mingming

020-85226122

odnybj@jnu.edu.cn
Research School of 21st Silk Road

FU Yu

XU Hanpeng
020-85223625